Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 02
This is an example of a HTML caption with a link.
 

คณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

   
 
อาจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  ประธานกรรมการ
อาจารย์ บัญชา ศรีสมบัติ รองประธานกรรมการ
อาจารย์ จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง กรรมการ
อาจารย์ ฐิติพร   เจาะจง  กรรมการ
อาจารย์ ไพโรจน์  เยียระยง กรรมการ
อาจารย์ ดร.อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์  กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุขสมาน   สังโยคะ กรรมการ
อาจารย์ เอกภพ จันทร์สุคนธ์  กรรมการ
อาจารย์ พิมรินทร์  คีรินทร์  กรรมการ
นางสาว มาลินี   เห็มลา   กรรมการและเลขานุการ
   
 

มีหน้าที่   วางแผนและดำเนินการตามแผน  ประสานการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาแผนและการดำเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และรับผิดชอบการจัดทำเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
และสรุปเล่มผลการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยให้เกิดผลดี
แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแก่มหาวิทยาลัย
โดยมีวาระการดำเนินงาน 1 ปี (ตามรอบปีการศึกษางบประมาณ)