Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 02
This is an example of a HTML caption with a link.
 
พันธกิจ
   

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ของหน่วยงาน จึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการไว้ ดังนี้

  1. สร้างเสริมงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา บนพื้นฐานความเข็มแข็งของท้องถิ่นและประเทศ
  2. สร้างเสริมองค์ความรู้ ศึกษาการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. สร้างเสริมบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
  4. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยสรุป  พันธกิจของหน่วยงาน คือ การมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของท้องถิ่น และประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน