Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 02
This is an example of a HTML caption with a link.
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไทยให้ก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  เป็นเงิน 39,590,000 บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2540  และต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์  ภายในวันที่  21 ธันวาคม พ.ศ. 2541 จนถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2542 จึงเสร็จสมบูรณ์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 5650 ตารางเมตร  โดยมีแหล่งงบประมาณจากโครงการกู้เงินธนาคารโลก (โครงการ พวส.) หรือ Secondary Education Quality Improvement (SEOI) project) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันราชภัฏทั้งหมด 17 แห่ง ร่วมอยู่ในโครงการ ดังนี้
                    1. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
                    2. สถาบันราชภัฏลำปาง
                    3. สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
                    4. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
                    5. สถาบันราชภัฏเลย
                    6. สถาบันราชภัฏสกลนคร
                    7. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
                    8. สถาบันราชภัฏสุรินทร์
                    9. สถาบันราชภัฏเทพสตรี
                  10. สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
                  11. สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
                  12. สถาบันราชภัฏกาญจบุรี
                  13. สถาบันราชภัฏนครปฐม
                  14. สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
                  15. สถาบันราชภัฏภูเก็ต
                  16. สถาบันราชภัฏสงขลา
                  17. สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความจำเป็นที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางวิทยาศาสตร์มากมายหลายด้าน อาทิ     
  1.  ยึดปัญหาท้องถิ่นเป็นหลัก (Community  Problem  Approach) มุ่งนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขโดยใช้วิทยาศาสตร์ (Science Based Local Problem) ในด้านต่างๆ ดังนี้
                ก.  ปัญหาด้านเกษตรกรรม  ปัจจัย  กระบวนการ  การจัดการผลิต
                ข.  ปัญหาด้านอุตสาหกรรม  ขาดทรัพยากรที่จำเป็น  ขาดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
                ค.  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพตลอดจนเกิดโรคภัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
               ง.  ปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย  ขาดความรู้  การใช้ การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
               จ.  ปัญหาขาดแคลนครู-อาจารย์  ทางด้านวิทยาศาสตร์

2.  ยึดหลักการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory or Experimental Approach)
มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการหรือการทดลองจริง ในสาขาวิชาหลักที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี  สาขาฟิสิกส์  สาชาวิชาชีววิทยา  สาชาคณิตศาสตร์  สาชาวิชาคอมพิวเตอร์

  จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นรากฐานในการขยายสาขาอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตครูสาขาวิทยาศาสตร์  โดยเสริมสร้างคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันได้เข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สมัยใหม่  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปรับปรุงคุณภาพ  โดยขยายห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์รองรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในสถาบัน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถาบัน และยกระดับความสามารถของอาจารย์ในการทำวิจัยและการบริการชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ผลการวิจัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศูนย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่น และเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นในด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น   เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นไปตามทิศทาง  และเป้าหมายที่ชัดเจน  จึงได้ร่วมกำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม