Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01
This is an example of a HTML caption with a link.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเกณฑ์กำหนดอัตราค่าบริการวิชาการประจำปี 2562
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศการกำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2549
   
 
 

 

โครงการอบรมปี 2559

กิจกรรมอบรมต่าง ๆ มีดังนี้

ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 20 , 27 พ.ย. 2558 โดย อาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูปลาสลาดเพื่อการค้า
วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 2558 โดย อาจารย์ผกาวดี เอี่ยมกำแพง
3
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
มกราคม - มีนาคม 2559 โดย อาจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่ออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
มกราคม - มีนาคม 2559 โดย อาจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล
5
โครงการบริการวิชาการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มกราคม - มีนาคม 2559 โดย ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ และนายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร

 

โครงการอบรมปี 2558

กิจกรรมอบรมต่าง ๆ มีดังนี้

ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
วันที่ 27 - 28 ก.พ. 2558 โดย อ.วสุ พันไพศาล e-mail: wasu_phy@hotmail.com
2
โครงการจิตอาสาบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น
วันที่ 2 มิ.ย. 2558 โดย อ.ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง e-mail: p_ngwetung@hotmail.com
3
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรปลอดสารพิษ ชุมชนเกษตรบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 5 มิ.ย. 2558 โดย อ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ e-mail: g4761008@hotmail.com
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเคมีสะอาด(Green Chemistry) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน การสอนของครูและการประกอบอาชีพในชุมชน
วันที่ 18 - 19 ม.ค. 2558 และวันที่ 12 มิ.ย. 2558 โดย อ.ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง , ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย
e-mail: aoiwongrajang@hotmail.com
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
วันที่ 30 - 31 มี.ค. 2558 โดย อ.บัญชา ศรีสมบัติ e-mail:cha_srisombut@hotmail.com
6
โครงการบริการวิชาการ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชนลุ่มน้ำเข็ก
วันที่ 19 ก.พ. 2558 โดย ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ e-mail: suksaman@hotmail.com
7
โครงการบริการวิชาการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่ 11 ม.ค. 2558 โดย นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร e-mail: coke3666@hotmail.com
8
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ งานศิลปะประดิษฐ์
วันที่ 27 - 29 พ.ย. 2557 โดย อ.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง e-mail: alyuyla04@hotmail.com
9
โครงการฟื้นฟูการทอตีนซิ่นไหมย้อมสีธรรมชาติแบบโบราณ
วันที่ 21 - 23 ม.ค. 2558 โดย ผศ.สราวุฒิ สิทธิกูล
e-mail: sarawut_07092512@hotmail.com
10
โครงการบูรณาการการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะของชุมชนตำบลจอมทอง
วันที่ 28 - 23 ม.ค. 2558 และวันที่ 5 - 6 มี.ค. 2558 โดย อ.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
e-mail: pluemrak@gmail.com
11
โครงการติดตามผลกระทบจากการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน-กันยายน 2558 โดย ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ e-mail: T.srithawirat@psru.ac.th

 

โครงการอบรมปี 2557

กิจกรรมอบรมต่าง ๆ มีดังนี้

   

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ และของตกแต่งจากผ้าพื้นเมือง
22-24 มกราคม 2557

2

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน

20-21 กุมภาพันธ์ 2557

3

โครงการอบรมเทคนิคการทดลองทางเคมีโดยใช้หลักการเคมีสะอาด(Green Chemistry) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2557

4

โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
9-10 สิงหาคม 2557

5

โครงการบริการวิชาการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน
12 มกราคม กับ 28-29 สิงหาคม 2557

6

โครงการบูรณาการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขภาวะของผู้สูงอายุ
14-15 มีนาคม 2557

7

โครงการเสริมสร้างชุมชนมีส่วนลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างยั่งยืน
4-5 สิงหาคม 2557

8

โครงการอบรมการผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
26-27 มิถุนายน 2557

9

โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(Globe)
27-28 มิถุนายน 2557

 

 

โครงการอบรมปี 2556

กิจกรรมอบรมต่าง ๆ มีดังนี้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1
โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
วันที่่ 9 สิงหาคม 2556

2

โครงการสนัสบสนุนและส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย

วันที่ 8 สิงหาคม 2556

3

โครงการค่ายคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

4

โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอม
และน้ำมันนวดไพล สำหรับกลุ่มแม่บ้านชุมชนตำบลทับคล้อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

5

โครงการบริการวิชาการด้านความรู้และปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานให้แก่โรงเรียนต่างๆ
วันที่ 29 มิถุนายน 2556

6

โครงการผลิตภัณฑ์และบรรจุงานดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

7

โครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2556

8

โครงการบริการวิชาการ การป้องกันการปวดหลังจากการทำงาน  
ระหว่างวันที่  30-31 มกราคม 2556

9

บริการวิชาการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์  โรงเรียนผดุงปัญญา  
วันที่  3 กุมภาพันธ์  2556

10

โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์  2556  

11

โครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร สสวท. คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
ระหว่างวันที่  18-22 มีนาคม  2556  

12

โครงการอบรมครูเขียนผลงานคณิตศาสตร์ 
ระหว่างวันที่  27-28 มีนาคม  2556 

13

โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่  1-3  เมษายน  2556 

14

โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-26   เมษายน  2556

15

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง ครูคณิต รุ่น 3 ประถมต้น 
ระหว่างวันที่  7-11 พฤษภาคม  2556

16

โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง ครูคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประถมปลาย
ระหว่างวันที่  14-18 พฤษภาคม  2556  

17

โครงการอบรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน

วันที่  13  มิถุนายน  2556

 

   
 

 

 

โครงการอบรมปี 2555

กิจกรรมอบรมต่าง ๆ มีดังนี้้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอบรมการทำขนมและจัดดอกไม้ ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2555

2

โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 12-16  มีนาคม 2555

3

โครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาสีย้อมธรรมชาติ  
วันที่ 17 มีนาคม 2555

4

โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 21-23  มีนาคม  2555

5

โครงการอบรมหลักการเขียนโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม  2555

6

โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มระดับสูงหรือครูผู้นำ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม  2555 

7

โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มระดับสูงหรือครูผู้นำ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 28  พฤษภาคม ถึงวันที่ 1  มิถุนายน  2555

8

โครงการอบรมการผลิตสินค้าของที่ระลึกประดิษฐ์จากเศษไม้ 
ระหว่างวันที่  7-9 มิถุนายน  2555

9

โครงการอบรมการพัฒนาอาชีพกลุ่มน้ำพริกบ้านชัยพัฒนา 
ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน  2555

10

โครงการติดตามต่อยอดการบริการวิชาการด้านเสริมทักษะอาชีพ 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

11

โครงการอบรมห้องปฏิบัติการเคมี   
วันที่ 18 กรกฎาคม  2555

12

โครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะชุมชน 
วันที่  30  กรกฎาคม  2555

13

โครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการการบริการวิชาการเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตอน วันสูง วัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
วันที่  6 สิงหาคม  2555

14

โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องปฏิบัติการ 
วันที่  7 สิงหาคม  2555

15

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม  2555

16

โครงการติดตามและต่อยอดงานบริการวิชาการด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วันที่  9  สิงหาคม  2555

17

โครงการติดตามบริการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ระหว่างวันที่  9 - 10   สิงหาคม  2555

18

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยกับการบริการวิชาการเรื่อง มลพิษภายในอาคาร มหันตภัยเงียบใกล้ตัว
วันที่  10  สิงหาคม  2555

19

โครงการอบรม Workshop การออกแบบ
ด้วย Adobe Illustrator and Photoshop 

ระหว่างวันที่ 23-26  สิงหาคม  2555

20

โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วันที่  11 ตุลาคม  2555

21

โครงการภูมิปัญญาการนวดแผนไทย
วันที่  27  พฤศจิกายน  2555

22

โครงการอบรมค่ายส่งเสริมความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ระหว่างวันที่  7-8 ธันวาคม  2555

23

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนตะพานหิน

ระหว่างวันที่   14-16  ธันวาคม  2555

 

โครงการอบรมปี 2554

กิจกรรมอบรมต่าง ๆ มีดังนี้้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2  
ระหว่างวันที่  25-26  เมษายน  2554

2

โครงการอบรมการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม  Adobe Captivate รุ่นที่  1  
ระหว่างวันที่  2-3 พฤษภาคม  2554

3

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียน การสอน (e-learning และ e-book) สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 1-2  กรกฎาคม 2554 

4

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 15-17  กรกฎาคม  2554

5

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
วันที่  2-3  กันยายน  2554

7

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี โรงเรียนอุดมดรุณี 
วันที่  8  กรกฎาคม 2554

8

โครงการอบรมการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการพัฒนาสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรม  Adobe Captivate 

ระหว่างวันที่  23-24  กรกฎาคม 2554   

9

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนตะพานหิน

ระหว่างวันที่  26 -28 สิงหาคม  2554

10

โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 3 รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 17-21  ตุลาคม  2554

11

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี โรงเรียนผดุงปัญญา 
วันที่  26  พฤศจิกายน  2554

12

โครงการอบรมมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 17025 
วันที่  2   ธันวาคม 2554

 

โครงการอบรมปี 2553

กิจกรรมอบรมต่าง ๆ มีดังนี้้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเครือข่ายเผยแพร่  ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน  ภายใต้โครงการเทคโนโลยี  สารสนเทศตามแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   รุ่นที่ 1 
วันที่  29  มกราคม  2553

2

โครงการเครือข่ายเผยแพร่  ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน  ภายใต้โครงการเทคโนโลยี  สารสนเทศตามแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   รุ่นที่ 2 
วันที่  12  มีนาคม  2553  

3

โครงการอบรมการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เพื่อการเรียน/การสอนสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ
วันที่  26  มีนาคม  2553

4

โครงการอบรมการใช้สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ  รุ่นที่  1
ระหว่างวันที่  1-2  เมษายน  2553

5

โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่  19-26  เมษายน 2553

6

โครงการอบรมการใช้สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ  รุ่นที่  2
ระหว่างวันที่  1-2  พฤษภาคม  2553

7

โครงการอบรม Flash Animation Step 2 การสร้างสื่อการสอนแบบโต้ตอบ
ระหว่างวันที่  7-11 มิถุนายน 2553 

8

โครงการอบรมการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author
ระหว่างวันที่  14-15  มิถุนายน 2553 

9

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
วันที่  16  มิถุนายน 2553  

10

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนผดุงปัญญา 
วันที่  17  มิถุนายน 2553

11

โครงการอบรมการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย 
วันที่  19  มิถุนายน  2553

12

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้สื่อ “The Geometer’s Sketchpad” เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 26-27  มิถุนายน  และระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม  2553

13

โครงการอบรมการทำพรรณไม้แห้งและตัวอย่างเห็ดแห้ง
ระหว่างวันที่  26-27  มิถุนายน  2553

14

โครงการอบรมเพื่อศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์ด้วยสีย้อมธรรมชาติ
ระหว่างวันที่  3-4  กรกฎาคม  2553 

15

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี  โรงเรียนผดุงปัญญา 
วันที่  10  กรกฎาคม 2553

16

โครงการอบรมวิธีการเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างของแมลง 
ระหว่างวันที่ 10–11 กรกฎาคม  2553

17

โครงการอบรม Visual Effect กับ Adobe After Effect
ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553

18

โครงการการอบรมแบบทางด้าน Graphics Design กับ Adobe lllustrator
ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2553  

19

โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างวันที่  4-5  กันยายน  2553

20

โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 10-15  ตุลาคม  2553

21

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนบางระกำ
วันที่  17  ธันวาคม 2553

  ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์
 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-leaning และ E-book สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 โครงการอบรมสีย้อมวัสดุธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2553 โครงการอบรมสีย้อมวัสดุธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2553         
         
 

 

 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 

  วารสารวิทยาศาสตร์
   
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2554 เล่มที่ 1
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2554 เล่มที่ 2
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2553
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2552
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2551
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2550
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2549
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2548
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2547
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2546
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2544
วารสารวิทยาศาสตร์ ปี 2543

  จุลสารวิทยาศาสตร์
   
จุลสารวิทยาศาสตร์ ปี 2556 (เล่ม 1)
จุลสารวิทยาศาสตร์ ปี 2556 (เล่ม 2)
   

  แบบสำรวจความคิดเห็น
   

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/scic/public_html/index.php on line 1242

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/scic/public_html/index.php on line 1248
 

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Site Counters
 
เริ่มต้นนับ 19/06/2556

 

หน้าหลัก | ความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ | ปรัชญา/วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากร | ติดต่อสอบถาม